REGULAMIN KONKURSU „Kilometrowy komiks”
organizowanego w ramach Programu „Niepodległa”

§ 1
ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA i MIEJSCE

 1. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Fundację PRO CARITATE z siedzibą w 01-015 Warszawa, ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000187267, posiadającą nr NIP: 5272088514 oraz nr REGON: 012728940 zwaną dalej ,,Organizatorem’’
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Kilometrowy komiks” i zostanie przeprowadzony w dniach od 18 czerwca 2018 do 22 października 2018 roku, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2
UCZESTNICTWO

 1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest skierowany do dzieci , młodzieży, dorosłych, seniorów, zwanych dalej „Uczestnikiem”, dzieci i młodzież biorące udział w konkursie reprezentowane są przez przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: Organizator, Współpracownicy, Partnerzy, członkowie rodzin Organizatora, Współpracowników i Partnerów do drugiego stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa oraz pracownicy Organizatora zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w chwili trwania Konkursu.

§ 3
ZASADY

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką na temat wybranego przez siebie jednego lub kilku wydarzeń z ostatnich stu lat historii Polski. Prace powinny zostać wykonane na papierze formatu A3
  Zespół specjalistów opracuje listę 1 000 ważnych wydarzeń z tego okresu, co stanie się tematem prac plastycznych na dużym bloku rysunkowym. O narysowanie scen obrazujących dane wydarzenie poproszeni zostaną zarówno znani ludzie (np. Prezydent RP) jak również dzieci ze szkół podstawowych z warsztatów terapii zajęciowej i świetlic środowiskowych będących pod opieką miedzy innymi Caritas Polska.
  Powstanie 1000 prac plastycznych, które następnie zostaną zarchiwizowane oraz opracowane do formatu plików na stronę internetową.
  Ponadto z wybranych prac plastycznych utworzymy wystawę, która będzie dostępna nieodpłatnie wszystkim zwiedzającym. Wystawa będzie miała charakter mobilny. Do projektu powstanie strona internetowa, gdzie będzie można zapoznać się zarówno z pracami jak i wydarzeniami historycznymi.
 2. Do pracy należy dołączyć na osobnej kartce czytelnie wypełnioną informację z Imieniem i Nazwiskiem datą urodzenia Uczestnika konkursu oraz z nazwą, adresem, numerem telefonu instytucji z której pochodzi uczestnik oraz adresem mailowym instytucji.
 3. Pracę wraz z dołączoną informacją o której mowa w pkt. 2 należy wysłać do dnia 22 października 2018 roku na adres: Fundację PRO CARITATE z siedzibą w KOD 01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55 z dopiskiem „Komiks kilometrowy”. W przypadku prac wykonanych techniką komputerową pliki zapisane jako PDF, JPG lub w PP należy dostarczyć na nośniku (płyta lub pendrive). W przypadku prac wysyłanych za pomocą Poczty Polskiej lub innych operatorów zewnętrznych liczy się data nadania przesyłki z pracą.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo do wielokrotnego wzięcia udziału w Konkursie pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w ustępie 1-3 powyżej.
 5. W przypadku niedołączenia do pracy plastycznej informacji kto jest autorem pracy oraz informacji z jakiej placówki pochodzi praca lub gdy informacja zostanie podana nieczytelnie lub niepoprawnie, praca nie będzie brała udziału w Konkursie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody albo wyeliminowaniem z Konkursu.

§ 4
NAGRODY JURY

 1. Ocena nadesłanych prac plastycznych dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora w składzie:
  a. ks. Marcin Iżycki – Dyrektor Caritas Polska – przewodniczący Jury
  b. ks. Marek Dec – zastępca Dyrektora Caritas Polska
  c. Andrzej Szklarski – Prezes Fundacji Pro Caritate
  d. Aneta Zegarska
  e. Michał Pyra – sekretarz
 2. Jury, biorąc pod uwagę wartość artystyczną prac plastycznych, przyzna:
  a. 2 nagrody główne w kategorii dzieci od 5 do 9 lat;
  b. 2 nagrody główne w kategorii od 10 do 16 lat
  c. 2 nagrody główne w kategorii powyżej 16 lat
  d. 10 nagród II stopnia w kategorii wiekowej od 5 do 9 lat;
  e. 10 nagród II stopnia w kategorii wiekowej od 10 do 16 lat;
  f. 10 nagród II stopnia w kategorii wiekowej powyżej 16 lat
  g. 10 nagród III stopnia w kategorii wiekowej od 5 do 9 lat;
  h. 10 nagród III stopnia w kategorii wiekowej od 10 do 16 lat;
  i. 10 nagród III stopnia w kategorii wiekowej powyżej 16 lat.
 3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma od organizatora upominek
 4. Nagrodami w Konkursie są:
  Nagrody główne to ELEKTRYCZNE DESKOROLKI lub nagrody równoważne odmienne rodzajowo ufundowane przez Organizatora.
  Nagrody II stopnia to HULAJNOGA TRZYKOŁOWA lub nagrody równoważne odmienne rodzajowo ufundowane przez Organizatora.
  Nagrody III stopnia HISTORYCZNE GRY PLANSZOWE lub nagrody równoważne odmienne rodzajowo ufundowane przez Organizatora.
  Upominek dla każdego uczestnika konkursu w postaci ZESTAWU KREDEK ufundowane przez Organizatora.
 5. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu, który będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
 6. Organizator/fundator nagrody zobowiązują się odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości ufundowanej przez niego Nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnik Konkursu będzie mógł się zapoznać z protokołem w siedzibie Organizatora.

§ 5
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY, OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. Wybór osób nagrodzonych zostanie dokonany spośród wszystkich prac, które spełniły wymagania, o jakich mowa w § 3.
 2. Wybór prac nie odbywa się w drodze losowania.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 października 2018 roku. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.dlaniepodleglej.procaritate.pl
 4. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną lub telefonicznie Kontakt nastąpi w dniach poniedziałek – piątek w godzinach między 9.00 a 15.00.
  W przypadku kontaktu pocztą elektroniczną Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie emaila w ciągu 5 dni.
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda przepada,
 6. Wszystkie nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze zwycięzców drogą pocztową lub przesyłką kurierską w terminie 45 dni od daty ogłoszenia wyników
 7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska daty urodzenia i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
 9. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.

§ 6
PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w konkursie i przesłaniu pracy, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przysłanej pracy plastycznej.
 2. Z chwilą doręczenia pracy plastycznej Uczestnik nieodpłatnie przenosi prawa autorskie do pracy plastycznej na Organizatora wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przyjęcia pracy plastycznej do publikacji w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, tj.:a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
  b. wprowadzenie do pamięci komputera,
  c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
  e. nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
  f. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
  g. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;
  h. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie za pomocą;
  i. dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
 3. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora również prawo do wyłącznej dystrybucji i eksploatacji pracy plastycznej w każdej formie i z użyciem wszelkich środków przekazu bez konieczności zapłaty Uczestnikowi dodatkowego wynagrodzenia.
 4. O pierwszym udostępnieniu pracy plastycznej publiczności oraz o kolejności rozpowszechniania na poszczególnych polach eksploatacji decyduje Organizator. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy plastycznej publiczności.
 5. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykonywanie w jego imieniu prawa do integralności i prawa do nadzoru autorskiego. Uczestnik wyraża zgodę na nieoznaczanie jego autorskiego wykonania podczas korzystania z pracy plastycznej zgodnie z ust. 2.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, nazwę placówki z której pochodzi praca informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie z prac plastycznych, w tym w szczególności ich publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych prac konkursowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą otrzymania.
 8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z prac plastycznych, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
 9. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, a prawa te mogą być przenoszone przez Organizatora na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.

§ 7
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 z dopiskiem ,,Kilometrowy komiks – Reklamacja’’. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane ze względu na sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w Biurze Organizatora, Warszawa ul Okopowa 55 Centrum Okopowa.
 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: pdziekanowski@centrumokopowa.pl
 3. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie uczestnictwa w Konkursie.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz umieszczenie ich w informatyczne bazie danych ORGANIZATORA w zachowując i przestrzegając wszystkie postanowienia zawarte w rozporządzenia RODO w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 6. Uczestnik może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Organizatora który będzie ich administratorem, zgodnie z rozporządzeniem RODO w celach. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Konkurs dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”


ul. Okopowa 55,
01-043 Warszawa

 

Numery kontaktowe
+48 22 33 48 572
+48 22 33 48 504
+48 508 743 620