LISTA 1000 WYDARZEŃ Z HISTORII POLSKI

Opracowanie zostało przygotowane przez zespół ekspertów powołany przez prezesa Fundacji Pro Caritate. Niniejsze opracowanie ma służyć do przeprowadzenia zadania pod nazwą Kilometrowy Komiks organizowanego w ramach projektu NIEPODLEGŁA.

 • 3 stycznia 1918 roku Rada Regencyjna wydaje dekret o organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim. Władza podzielona została pomiędzy Radę Regencyjną, Radę Stanu i Radę Ministrów.
 • 5 stycznia 1918 roku David Lloyd George – premier Wielkiej Brytanii – na zjeździe związków zawodowych stwierdza konieczność utworzenia niepodległej Polski, w której znalazłyby się „wszystkie żywioły rdzennie polskie, które chcą wejść w jej skład”.
 • 8 stycznia 1918 roku prezydent Wilson przedstawia Kongresowi USA w 14-punktowym orędziu program pokoju światowego; 13 punkt dotyczy Polski: „Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkane przez bezspornie polską ludność, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza, i którego niezawisłość polityczna, gospodarcza oraz całość terytorialną.
 • 17 stycznia 1918 roku premier Jan Kucharzewski wystosowuje depesze do rządów Niemiec i Austrii domagając się dopuszczenia do udziału w rokowaniach brzeskich. W odpowiedzi niemiecki minister spraw zagranicznych poinformuje go, że przeciwna temu jest strona bolszewicka, która nie uznaje państwa polskiego utworzonego aktem 5 XI.
 • 3 lutego 1918 roku I Korpus Polski na Wschodzie pod dowództwem gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego w walce z bolszewikami zajmuje Bobrujsk. Dowbor-Muśnicki nie zgadza się na wprowadzenie w swoich oddziałach rad żołnierskich ani też nie deklaruje poparcia dla nowej władzy.
 • 14 lutego 1918 roku PPS organizuje ogólnopolskie manifestacje i strajk narodowy na znak protestu przeciwko postanowieniom z Brześcia.
 • 15 lutego 1918 roku II Brygada Legionów, dowodzona przez J. Hallera, a wchodząca w skład Polskiego Korpusu Posiłkowego, na wieść o pokoju brzeskim, rozbija pod Rarańczą blokujący ją pułk austriacki i przedziera się na Bukowinę. Pozostali żołnierze zostają internowani przez Austriaków.
 • 18 lutego 1918 roku nie  uzyskawszy  postępu w rokowaniach z Rosją Sowiecką państwa centralne decydują się rozpocząć kolejną ofensywę na wschód. Zajęto Białoruś, Ukrainę, Łotwę, Estonię i Litwę, gdzie Taryba proklamowała powstanie niepodległego  państwa.
 • 22 lutego 1918 roku podpisanie umowy polsko-francuskiej w sprawie tworzenia Armii Polskiej we Francji, nad którą zwierzchnictwo ma sprawować Narodowy Komitet Niepodległościowy.
 • 3 marca 1918 roku pokój w Brześciu. Rosja oddaje pod okupację niemiecką Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, Białoruś, Ukrainę i Zakaukazie.
 • 28 marca 1918 roku na Ukrainie powstaje II Korpus Polski na Wschodzie, dowodzony przez gen. Józefa Hallera. Dowództwo Korpusu uznaje władzę Rady Regencyjnej.
 • 4 kwietnia 1918 roku z inicjatywy Rady Regencyjnej dochodzi do utworzenia gabinetu Jana Steczkowskiego. W rządzie pojawiają się nowe ministerstwa: Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony
 • 4 czerwca odbyła się pierwsza tura wyborów do tzw. Sejmu kontraktowego (druga – dwa tygodnie później). Kandydaci solidarnościowo-opozycyjnego Komitetu Obywatelskiego zdobyli wszystkie 161 poddanych pod wolne głosowanie miejsc w Sejmie i 99 ze 100 w Senacie. Ogrom zwycięstwa „drużyny Lecha Wałęsy” oznaczał – jak powiedziała Joanna Szczepkowska – że tego dnia „skończył się w Polsce komunizm”.
 • 12 września powołano rząd pierwszego niekomunistycznego premiera po II wojnie światowej, Tadeusza Mazowieckiego.
 • 6 stycznia Adam Małysz jako pierwszy Polak zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni. Jako pierwszy skoczek przekroczył w tych zawodach barierę 1000 punktów, a w Garmisch ustanowił rekord skoczni GroßeOlympiaschanze
 • 8 października 1918 roku w Warszawie rozpoczyna działalność Towarzystwo Polskiego Czerwonego Krzyża.
 • 11 października 1918 roku rząd brytyjski uznaje Armię Polską za sojuszniczą.
 • 12 października 1918 roku Rada Regencyjna wydaje dekret o przejęciu zwierzchnictwa nad Armią Polską.
 • 14 października 1918 roku1 Dywizja Armii Polskiej wyruszyła na front do Lotaryngii.
 • 14 – 16 października 1918 roku PPS organizuje strajk polityczny w Warszawie i innych miastach Królestwa Polskiego. Strajk skierowany jest przeciw władzom okupacyjnym, a organizatorzy domagają się m.in. zwolnienia Piłsudskiego i Sosnkowskiego.
 • 17 października 1918 roku tajny zjazd sokolstwa wielkopolskiego w Poznaniu. Uchwalono powołanie Straży Obywatelskiej, której dozbrojeniem zajmie się POW.
 • 20 października 1918 roku wojska niemieckie dokonują w Wilnie masakry demonstrantów domagających się przyłączenia Litwy do Polski.
 • 23 października 1918 roku Rada Regencyjna powierza misję tworzenia rządu Józefowi Świeżyńskiemu. Jego rząd zostanie zatwierdzony bez akceptacji władz okupacyjnych.
 • 27 października 1918 roku rząd Świeżyńskiego wydaje ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej i organizowaniu armii narodowej. Głównym dowódcą mianowano gen. Tadeusza Rozwadowskiego. Ustawy nie były konsultowane z władzami okupacyjnymi.
 • 1 listopada 1918 roku rozpoczynają   się walki o Lwów. Regularne i ochotnicze formacje ukraińskie, dzięki porozumieniu z władzami austriackimi, zajmują  tereny  wokół  Lwowa, a następnie przystępują do szturmu na miasto. Nieliczne polskie oddziały POW wspiera bohatersko młodzież szkolna – „lwowskie orlęta”.
 • 1 listopada 1918 roku w Lublinie zostaje utworzony niezależny Związek Harcerstwa Polskiego, skupiający organizacje skautowe z trzech zaborów.
 • 1 listopada 1918 roku rząd USA uznaje Armię Polską we Francji za sojusznika armii amerykańskiej.
 • 3 listopada 1918 roku Rada Regencyjna dymisjonuje rząd Świeżyńskiego. Przyczyną było orędzie rządowe zapowiadające ustąpienie Rady i powołanie nowych władz, w których znaleźliby się przedstawiciele lewicy, partii chłopskich  i  robotniczych. Pełniącym obowiązki premiera mianowano Władysława Wróblewskiego.
 • 5 listopada 1918 roku pierwszy lot bojowy polskiego samolotu, który z lotniska w Lewandówce udał się nad Lwów.
 • 5 listopada 1918 roku koło Neapolu powstaje polski ośrodek, w którym rozpoczęto formowanie wojska polskiego z jeńców armii austriackiej, pojmanych przez Włochów.
 • 1918 – powstanie niepodległej Polski
 • 1921 – konstytucja marcowa
 • 1926 – zamach majowy (Józef Piłsudski)
 • 1929 – kryzys gospodarczy
 • 1935 – konstytucja kwietniowa
 • 1939 – początek II wojny światowej
 • 8 maja 1945 – koniec II wojny światowej dla Europy
 • 2 września 1945 – koniec II wojny światowej dla świata
 • 1920 – wojna polsko-bolszewicka, bitwa pod Warszawą
 • 17 III 1921- uchwalenie konstytucji marcowej
 • 12 V 1926- zamach Józefa Piłsudskiego, przewrót majowy
 • 23 IV 1935- konstytucja kwietniowa
 • 1 IX 1939- napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę, początek II wojny światowej
 • 17 IX 1939- wkroczenie armii radzieckiej na wschodnie ziemie polskie
 • 14 II 1942- powstanie Armii Krajowej
 • 12 X 1943- bitwa pod Lenino
 • 18 V 1944- bitwa pod Monte Cassino
 • 22 VII 1944 – ogłoszenie przez PKWN Manifestu Lipcowego
 • 1 VIII 1944- wybuch Powstania Warszawskiego
 • VIII 1980- strajki w wielu miastach Polski, powstanie 'Solidarności’
 • 13 XII 1991- pierwsze wolne wybory w Polsce po wojnie
 • I wojna światowa – wojna światowa, trwająca od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą (Trójporozumieniem), tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami i Stanami Zjednoczonymi a państwami centralnymi (Trójprzymierzem), tj. Austro-Węgrami i Niemcami, wspieranymi przez Imperium Osmańskie oraz Bułgarię.
 • Pierwsza Kompania Kadrowa – pododdział piechoty utworzony 3 sierpnia 1914 w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego z połączenia członków „Strzelca” i Polskich Drużyn Strzeleckich jako zalążek Wojska Polskiego.
 • 3 sierpnia 1914 – ogłoszono mobilizację oddziałów Związku Strzeleckiego i Drużyn Strzeleckich w Krakowie
 • 6 sierpnia 1914 – wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa
 • 8 sierpnia 1914 – najwyżsi dowódcy armii Austro-Węgier i Niemiec ogłosili orędzie do Polaków
 • 14 sierpnia 1914 – odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza Romanowa
 • sierpień 1914 – powstały Legiony Polskie[28]
 • jesień 1914 – powstała konspiracyjna Polska Organizacja Wojskowa
 • sierpień 1915 – państwa centralne opanowały Królestwo Polskie
 • 4–6 lipca 1916 – bitwa pod Kostiuchnówką
 • 5 listopada 1916 – monarchowie Niemiec i Austro-Węgier ogłosili Akt 5 listopada
 • 22 stycznia 1917 – Woodrow Wilson, prezydent USA, wygłosił przemówienie, w którym była mowa o powstaniu niepodległej i zjednoczonej Polski
 • marzec 1917 – Roman Dmowski wydał memoriał w sprawie odbudowy Polski
 • 4 czerwca 1917 – we Francji rozpoczęto formowania Armii Polskiej (tzw. Armii Błękitnej)
 • lipiec 1917 – wybuchł „kryzys przysięgowy”, w Magdeburgu internowano Józefa Piłsudskiego
 • sierpień 1917 – w Lozannie powstał Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele
 • wrzesień 1917 – rozwiązano Legiony Polskie
 • 8 stycznia 1918 – ogłoszono 14 punktów prezydenta Wilsona
 • 3 marca 1918 – w Brześciu Rosja Sowiecka i państwa centralne podpisały traktat pokojowy
 • 3 czerwca 1918 – premierzy Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch złożyli deklarację, w której zawarli, że stworzenie państwa polskiego jest warunkiem trwałego pokoju w Europie
 • 7 października 1918 – Rada Regencyjna przejęła władzą nad Polską Siłą Zbrojną
 • 7 października 1918 – Józef Świeżyński został premierem
 • 18 października 1918 – powstała Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego
 • 28 października 1918 – w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna
 • 31 października 1918 – Polacy zdobyli władzę w Krakowie oraz Lwowie
 • 1 listopada 1918 – wybuchły walki z Ukrainą o Lwów i Galicję Wschodnią
 • 3 listopada 1918 – przeprowadzono próbę obalenia Rady Regencyjnej przez rząd Józefa Świeżyńskiego
 • 6/7 listopada 1918 – w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
 • 10 listopada 1918 – sprowadzono Józefa Piłsudskiego do Warszawy
 • 11 listopada 1918 – Polska odzyskała niepodległość
 • 11 listopada 1918 – Józef Piłsudski objął dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną
 • 14 listopada 1918 – władzę polityczną objął Józef Piłsudski
 • 16 listopada 1918 – Józef Piłsudski wysłał telegram do państw uczestniczących w I wojnie światowej i państw neutralnych mówiący o odzyskaniu niepodległości
 • 18 listopada 1918 – powołano rząd Jędrzeja Moraczewskiego
 • 21 listopada 1918 – wyparto oddziały ukraińskie ze Lwowa
 • 22 listopada 1918 – ustanowiono dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego; Tymczasowym Naczelnikiem Państwa został Józef Piłsudski
 • 26 grudnia 1918 – do Poznania przyjechał Ignacy Paderewski
 • 27 grudnia 1918 – wybuchło powstanie wielkopolskie
 • 16 stycznia 1919 – do dymisji podał się rząd Jędrzeja Moraczewskiego – nowym premierem został Ignacy Paderewski
 • 26 stycznia 1919 – przeprowadzono wybory do Sejmu Ustawodawczego
 • styczeń 1919 – na Śląsk Cieszyński wkroczyła armia czechosłowacka
 • 20 lutego 1919 – uchwalono „małą konstytucję”
 • 19 kwietnia 1919 – Wojsko Polskie zajęło Wilno
 • 28 czerwca 1919 – podpisano traktat wersalski, dzięki któremu Polska otrzymała Wielkopolskę oraz Pomorze
 • 16 sierpnia 1919 – wybuchło I powstanie śląskie
 • 25 kwietnia –7 maja 1920 – zwycięska ofensywa wojsk polskich i ukraińskich, zajęcie Kijowa
 • lipiec 1920 – Wincenty Witos powołał Rząd Obrony Narodowej
 • lato 1920 – rosyjska kontrofensywa na całym froncie: Armia Czerwona dotarła do brzegów Wisły
 • 11 lipca 1920 – odbyły się plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu
 • 13–15 sierpnia 1920 – bitwa warszawska
 • 16 sierpnia 1920 – początek polskiej kontrofensywy znad Wieprza
 • 20–28 sierpnia 1920 – II powstanie śląskie
 • październik 1920 – na opanowanym przez gen. Lucjana Żeligowskiego powstało terytorium Komisji Rządzącej Litwy Środkowej
 • 19 lutego 1921 – Polska zawarła sojusz z Francją
 • 17 marca 1921 – uchwalono konstytucję marcową
 • 18 marca 1921 – w Rydze podpisano traktat pokojowy pomiędzy Polską a Rosją Sowiecką
 • 20 marca 1921 – odbył się plebiscyt na Śląsku
 • 2–3 maja 1921 – pod przywództwem Wojciecha Korfantego przeprowadzono III powstanie śląskie
 • 5 lipca 1921 – przerwano walki na Górnym Śląsku
 • 12 października 1921 – podzielono Śląsk pomiędzy Niemcy i Polskę
 • 16 kwietnia 1922 – w Rapallo podpisano traktat niemiecko-sowiecki
 • 5 listopada 1922 – odbyły się wybory do sejmu I kadencji
 • 12 listopada 1922 – odbyły się wybory do senatu I kadencji
 • 9 grudnia 1922 – pierwszym prezydentem Polski został Gabriel Narutowicz
 • 16 grudnia 1922 – fanatyczny nacjonalista zamordował Gabriela Narutowicza
 • 20 grudnia 1922 – drugiem prezydentem Polski został Stanisław Wojciechowski
 • 15 marca 1923 – konferencja Rady Ambasadorów uznała wschodnią granicę Polski
 • 17 maja 1923 – podpisano pakt lanckoroński
 • listopad 1923 – wybuchł strajk generalny
 • 1923 – w wyniku hiperinflacji wybuchł kryzys gospodarczy
 • styczeń 1924 – powstał Bank Polski
 • 10 grudnia 1924 – Władysław Reymont otrzymał Nagrodę Nobla za powieść „Chłopi”
 • 1924 – Władysław Grabski przeprowadził reformy gospodarcze (m.in. wymianę marki polskiej na złotego)
 • 1 lutego 1925 – odbyła się pierwsza transmisja programu Polskiego Radia
 • 10 lutego 1925 – Polska podpisała konkordat z Watykanem
 • 5–16 października 1925 – odbyła się konferencja w Locarno
 • 28 grudnia 1925 – uchwalono ustawę rolną
 • 28 grudnia 1925 – rozpoczęła się wojna celna z Niemcami
 • 10 maja 1926 – powstał rząd Wincentego Witosa
 • 12–15 maja 1926 – przeprowadzono zamach majowy, po którym władzę objęła sanacja[34]
 • 1 czerwca 1926 – prezydentem Polski został Ignacy Mościcki
 • 24 czerwca 1926 – August Hlond został prymasem Polski
 • 2 sierpnia 1926 – uchwalono „nowelę sierpniową”
 • 2 października 1926 – Józef Piłsudski objął urząd premiera
 • grudzień 1927 – Polska podjęła nieudaną próbę uregulowania stosunków dyplomatycznych z Litwą
 • 19 stycznia 1928 – rozpoczęto organizowanie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem
 • marzec 1928 – odbyły się wybory parlamentarne
 • wrzesień 1929 – powstał Centrolew
 • 1929 – Polska popadła w kryzys gospodarczy
 • 9 lutego 1930 – Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, ZSRS i Rumunia podpisały deklarację wyrzeczenia się wojny jako środka rozwiązywania konfliktów[34]
 • czerwiec 1930 – zjazd Centrolewu w Krakowie
 • 25 sierpnia 1930 – premierem został Józef Piłsudski
 • 29 sierpnia 1930 – Ignacy Mościcki rozwiązał parlament
 • 9–10 września 1930 – do Brześcia osadzono polityków Centrolewu
 • 15 marca 1931 – połączenie PSL-Piast i PSL „Wyzwolenie” w Stronnictwo Ludowe[35]
 • 26 października 1931 – początek procesu brzeskiego
 • 13 stycznia 1932 – koniec procesu brzeskiego
 • 11 marca 1932 – odbyła się reforma oświatowa
 • 25 sierpnia 1932 – podpisano polsko-radziecki pakt o nieagresji
 • 2 listopada 1932 – ministrem spraw zagranicznych został Józef Beck
 • 26 stycznia 1934 – podpisano polsko-niemiecki pakt o nieagresji
 • 5 maja 1934 – Polska i ZSRS przedłużyły układ o nieagresji na 10 lat
 • 10 czerwca 1934 – powstał obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej
 • 24 kwietnia 1935 – uchwalono konstytucję kwietniową
 • 12 maja 1935 – zmarł Józef Piłsudski
 • 8 września 1935 – odbyły się wybory do parlamentu
 • jesień 1935 – rozwiązano BBWR
 • 1935 – koniec kryzysu gospodarczego
 • 10 listopada 1936 – marszałkiem Polski został gen. Edward Śmigły-Rydz
 • 1936–1939 – w wyniku etatyzmu oraz programu gospodarczego Eugeniusza Kwiatkowskiego doszło do szybkiego rozwoju gospodarczego oraz poprawy warunków życiowych ludności
 • 21 lutego 1937 – powstał Obóz Zjednoczenia Narodowego
 • sierpień 1937 – wybuchły strajki chłopskie
 • marzec 1938 – Polska wymusiła na Litwie nawiązanie stosunków dyplomatycznych
 • 30 września 1938 – Polska przekazała Czechosłowacji ultimatum z żądaniem zwrotu Śląska Cieszyńskiego
 • 2 października 1938 – polskie oddziały wkroczyły na Śląsk Cieszyński
 • 24 października 1938 – Niemcy wysunęły propozycje polityczne wobec Polski
 • 6 i 13 listopada 1938 – odbyły się wybory parlamentarne
 • 2 stycznia 1939 – zmarł Roman Dmowski
 • 6 i 13 kwietnia 1939 – Wielka Brytania i Francja udzieliły Polsce gwarancji pomocy militarnej
 • 28 kwietnia 1939 – Niemcy zerwały układ o nieagresji z Polską
 • maj 1939 – Francja i Wielka Brytania przedstawiły plan pomocy Polsce
 • 23 sierpnia 1939 – podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow
 • 25 sierpnia 1939 – Polska zawarła sojusz z Wielką Brytanią
 • 26 sierpnia 1939 – pierwotna data ataku Niemiec na Polskę, przesunięta w wyniku zawarcia sojuszu polsko-brytyjskiego
 • 1 września 1939 – hitlerowskie Niemcy, w porozumieniu ze Związkiem Radzieckim, napadły na Polskę. Początek kampanii wrześniowej w Polsce. Początek II wojny światowej
 • 3 września 1939 – Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Niemcom
 • 3–4 września 1939 – „krwawa niedziela” w Bydgoszczy
 • 7 września 1939 – kapitulacja Westerplatte
 • 8 września 1939 – rozpoczęło się pierwsze niemieckie natarcie na Warszawę
 • 9–22 września 1939 – bitwa nad Bzurą
 • 17 września 1939 – ZSRR zaatakowało Polskę
 • 22 września 1939 – kapitulacja Lwowa
 • 27 września 1939 – kapitulacja Warszawy
 • 27 września 1939 – generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz powołał Służbę Zwycięstwu Polski
 • 28 września 1939 – podpisanie przez III Rzeszę i ZSRR porozumienia dotyczącego podziału ziem polskich
 • 2 października 1939 – kapitulacja Helu
 • 2–6 października 1939 – bitwa pod Kockiem
 • 22 października 1939 – odbyły się pokazowe wybory do zgromadzeń ludowych Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi
 • 1–2 listopada 1939 – do ZSRS wcielono Zachodnią Ukrainę i Zachodnią Białoruś
 • 4 grudnia 1939 – gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej
 • 10 lutego 1940 – rozpoczęto deportację Polaków w głąb ZSRS
 • 5 marca 1940 – najwyższe władze ZSRS zdecydowały się o rozstrzelaniu polskich oficerów polskich przebywających w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku
 • wiosna 1940 – rozpoczęto budowę obozów koncentracyjnych
 • 3 kwietnia 1940 – z Kozielska wywieziono pierwszą grupę jeńców polskich
 • 13 kwietnia 1940 – przeprowadzono drugą deportację Polaków w głąb ZSRS
 • kwiecień 1940 – Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich wzięła udział w bitwie o Narwik
 • 28–29 czerwca 1940 – trzecia deportacja Polaków w głąb ZSRS
 • czerwiec 1940 – rząd polski ewakuował się z Francji do Wielkiej Brytanii
 • 14 czerwca 1940 – pierwszy masowy transport do obozu koncentracyjnego Auschwitz
 • wrzesień 1940 – Niemcy stworzyli getto w Warszawie
 • 4 marca 1941 – Niemcy wyjęli spod prawa Żydów mieszkających na ziemiach polskich
 • maj–czerwiec 1941 – czwarta deportacja Polaków w głąb ZSRS
 • 30 lipca 1941 – podpisano Układ Sikorski-Majski
 • wrzesień 1941 – rozpoczęto tworzenie armii polskiej w ZSRS
 • 5 stycznia 1942 – powstała Polska Partia Robotnicza
 • 14 lutego 1942 – powstała Armia Krajowa
 • marzec 1942 – ewakuowano Armię Polską do Iranu
 • lipiec–sierpień 1942 – ruszyły pierwsze transporty Żydów z getta warszawskiego do Treblinki
 • 2 grudnia 1942 – Mordechaj Anielewicz założył w getcie warszawskim Żydowską Organizację Bojową
 • 26 marca 1943 – akcja pod Arsenałem
 • 13 kwietnia 1943 – Niemcy odnaleźli groby polskich oficerów w Katyniu
 • 16 kwietnia 1943 – rząd polski zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o wyjaśnienie informacji na temat Katynia
 • 19 kwietnia 1943 – początek powstania w getcie warszawskim
 • 25 kwietnia 1943 – Józef Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim na emigracji
 • kwiecień 1943 – w Janowej Dolinie UPA dokonała mordów na Polakach
 • 4 lipca 1943 – śmierć gen. Władysława Sikorskiego w katastrofie lotniczej pod Gibraltarem
 • lipiec 1943 – masowe mordy Polaków na Wołyniu, dokonywanych przez UPA
 • lipiec 1943 – premierem został Stanisław Mikołajczyk, a Naczelnym Wodzem gen. Kazimierz Sosnkowski
 • 12–13 października 1943 – walki 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino
 • 31 grudnia 1943 – w Warszawie powstała Krajowa Rada Narodowa. W skład KRN weszli działacze Polskiej Partii Robotniczej (PPR), część działaczy Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, kilku działaczy Stronnictwa Ludowego „Wola Ludu”. Przewodniczącym KRN został Bolesław Bierut
 • 4 stycznia 1944 – Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę Polski na Wołyniu
 • 9 stycznia 1944 – powołano Rząd Jedności Narodowej pod przewodnictwem Kazimierza Pużaka
 • kwiecień 1944 – powstała kadrowa organizacja „Nie” z gen. Augustem Emilem Fieldorfem na czele
 • 18 maja 1944 – II Korpus Polski gen. Władysława Andersa zdobył Monte Cassino
 • czerwiec 1944 – rozpoczęła się akcja „Burza” na Wileńszczyźnie
 • 22 lipca 1944 – oficjalna data utworzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)
 • 26 lipca 1944 – członkowie PKWN podpisali w Moskwie tajne porozumienie, w którym m.in. zrzekli się wschodnich województw RP
 • 30 lipca–10 sierpnia 1944 – wizyta Stanisława Mikołajczyka w Moskwie
 • 1 sierpnia 1944 – wybuchło powstanie warszawskie
 • 6 września 1944 – PKWN wydał dekret o reformie rolnej
 • 14 września 1944 – Armia Czerwona zajęła Pragę
 • 30 września 1944 – gen. Kazimierz Sosnkowski ustąpił ze stanowiska Naczelnego Wodza, jego miejsce zajął symbolicznie przebywający w niewoli gen. Tadeusz „Bór” Komorowski
 • 2 października 1944 – kapitulacja powstania warszawskiego
 • 24 listopada 1944 – premier Stanisław Mikołajczyk podał się do dymisji
 • 31 grudnia 1944 – PKWN przekształcono w Rząd Tymczasowy RP
 • 19 stycznia 1945 – gen. Leopold Okulicki rozwiązał Armię Krajową
 • styczeń–maj 1945 – ludowe Wojsko Polskie wzięło udział w ofensywie Armii Czerwonej
 • 4–11 lutego 1945 – odbyła się konferencja w Jałcie
 • 27 marca 1945 – NKWD aresztowało przywódców Polskiego Państwa Podziemnego
 • 8 maja 1945 – koniec II wojny światowej w Europie
 • 18–21 czerwca 1945 – odbył się proces szesnastu w Moskwie, będący pokazowym procesem 16 przywódców politycznych Polskiego Państwa Podziemnego aresztowanych przez NKWD w 27 marca 1945 r.
 • 21 czerwca 1945 – utworzono Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
 • 1 lipca 1945 – rozwiązano Radę Jedności Narodowej
 • 17 lipca–2 sierpnia 1945 – odbyła się konferencja poczdamska. Na konferencji ustalono przebieg zachodniej granicy Polski na linii rzeki Odry i Nysy Łużyckiej. Ziemie na wschód od tych rzek, tzw. Ziemie Zachodnie, weszły w skład państwa polskiego
 • 30 czerwca 1946 – W Polsce przeprowadzono sfałszowane referendum ludowe
 • 4 lipca 1946 – przeprowadzono pogrom Żydów w Kielcach
 • 19 stycznia 1947 – wybory do Sejmu Ustawodawczego
 • 6 lutego 1947 – powołano rząd z Józefem Cyrankiewiczem jako premierem
 • 19 lutego 1947 – uchwalono Małą Konstytucję
 • 9 lipca 1947 – Polska odrzuciła propozycję udziału w Planie Marshalla
 • 21 października 1947 – Stanisław Mikołajczyk opuścił Polskę
 • 31 sierpnia–3 września 1948 – przeprowadzono czystki w PPR podczas których oskarżono Władysława Gomułkę o „prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie”
 • 22 października 1948 – zmarł kardynał August Hlond, jego następcą został Stefan Wyszyński
 • 15–21 grudnia 1948 – Polska Partia Robotnicza (PPR) i Polska Partia Socjalistyczna (PPS) połączyły się w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR)
 • 8 stycznia 1949 – powołano w Moskwie Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)
 • 27 listopada 1949 – w wyniku połączenia PSL i SL powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
 • 20 grudnia 1949 – przedstawiciele PPS, SN oraz Niepodległości i Demokracji utworzyli w Londynie Radę Polityczną z Tomaszem Archiszewskim na czele
 • 14 kwietnia 1950 – komuniści i Episkopat Polski podpisali porozumienie
 • 4 lipca 1950 – pierwsza polska audycja Radia Wolna Europa
 • 6 lipca 1950 – w Zgorzelcu podpisano układ graniczny pomiędzy Polską a NRD
 • 21 lipca 1950 – uchwalono ustawę o planie sześcioletnim
 • 15 lutego 1951 – władzę PRL podpisały z ZSRR umowę o wymianie terytoriów, dzięki której ZSRR otrzymało nowe złoża gazu ziemnego
 • 2 sierpnia 1951 – w ramach partyjnej czystki aresztowano Władysława Gomułkę
 • 22 lipca 1952 – przyjęto konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL)
 • 26 października 1952 – przeprowadzone sfałszowane wybory do Sejmu
 • styczeń 1953 – rozpoczęto nadawanie regularnego programu telewizyjnego
 • 5 marca 1953 – umarł Józef Stalin
 • 26 września 1953 – aresztowano kardynała Stefana Wyszyńskiego, przewodniczącym Episkopatu został biskup Michał Klepacz
 • 5 grudnia 1953 – wysoki funkcjonariusz MBP Józef Światło uciekł do Berlina Zachodniego
 • 14 marca 1954 – przedstawiciele większości środowisk politycznych na uchodźstwie powołali Tymczasową Radę Jedności Narodowej
 • 28 września 1954 – odbyła się pierwsza audycja Józefa Światły w RWE
 • 7 grudnia 1954 – rozwiązano Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
 • 14 maja 1955 – utworzono Układ Warszawski
 • 21 sierpnia 1955 – Adam Ważyk opublikował „Poemat dla dorosłych”, uchodzący za symboliczne zerwanie z socrealizmem
 • 12 marca 1956 – w Moskwie zmarł Bolesław Bierut
 • 20 marca 1956 – Edward Ochab został wybrany na I sekretarza PZPR
 • 28 czerwca 1956 – w Poznaniu wybuchło powstanie
 • 21 października 1956 – podczas VIII plenum KC PZPR wybrano Gomułkę na stanowisko I sekretarza KC PZPR
 • 26 października 1956 – zwolniono prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego z internowania
 • 28 listopada 1956 – przejęcie kompetencji Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW). Utworzenie Służby Bezpieczeństwa (SB).
 • 20 stycznia 1957 – odbyły się wybory do sejmu
 • 15 kwietnia 1961 – przeprowadzono połączone wybory do sejmu i rad narodowych
 • 21 października 1963 – funkcjonariusze SB i ZOMO zastrzelili ostatniego żołnierza podziemia – Józefa Franczaka „Lalkę”
 • 14 marca 1964 – Antoni Słonimski wręczył premierowi List 34, będący sprzeciwem wobec polityki kulturalnej prowadzonej przez PRL
 • 18 marca 1965 – Jacek Kuroń i Karol Modzelewski przedstawili „List otwarty do partii”
 • 8 kwietnia 1965 – przedłużono układ o przyjaźni z ZSRR, nowa umowa trwała do 1985 roku
 • 18 listopada 1965 – polscy biskupi ogłosili orędzie do narodu niemieckiego, zawierające słowa „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”
 • 3 maja 1966 – odbyły się centralne obchody Milenium na Jasnej Górze
 • 12 czerwca 1967 – władze PRL zerwały stosunki dyplomatyczne z Izraelem
 • 30 stycznia 1968 – kilkusetosobowy pochód przeszedł pod pomnik Adama Mickiewicza w związku z wycofaniem przez władzę spektaklu „Dziadów”
 • 8 marca 1968 – milicja i „aktyw robotniczy” stłumili protesty studentów
 • 15 marca 1969 – w Gdańsku wybuchły zamieszki, w których milicja walczyła z 20 tys. demonstrantami
 • 21 sierpnia 1968 – w ramach operacji „Dunaj”, 2. Armia Ludowego Wojska Polskiego wkroczyły do Czechosłowacji
 • 8 września 1968 – podczas uroczystości dożynkowych w Warszawie Ryszard Siwiec dokonał aktu samospalenia w proteście przeciwko udziałowi Polski w inwazji na Czechosłowację
 • 7 grudnia 1970 – kanclerz RFN Willy Brandt i premier Józef Cyrankiewicz podpisali układ o nienaruszalności granic na Odrze i Nysie
 • 12 grudnia 1970 – ogłoszono w radiu podwyżkę cen żywności, która miała obowiązywać od 13 grudnia
 • 14 grudnia 1970 – wybuchły protesty robotnicze w Gdańsku – początek Grudnia 1970
 • 15 grudnia 1970 – protesty stoczniowców w Gdańsku, pod gmachem Komendy Miejskiej MO zamordowano pierwszych protestujących
 • 17 grudnia 1970 – żołnierze blokujący Stocznię Gdańską otworzyli ogień do robotników – zginęło kilkanaście osób
 • 17 grudnia 1970 – w Szczecinie wybuchły protesty, podczas których podpalono siedzibę KW PZPR. Podczas walk z milicją zginęło kilkanaście osób
 • 20 grudnia 1970 – odsunięto Władysława Gomułki od władzy. Pierwszym sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek
 • 24 stycznia 1971 – Edward Gierek i premier Piotr Jaroszewicz spotkali się ze stoczniowcami w Szczecinie i w Gdańsku
 • 1 grudnia 1971 – po strajku w Łodzi władzę wycofały się z grudniowej podwyżki cen
 • 5–6 października 1971 – w proteście przeciwko nieukaraniu sprawców masakry na Wybrzeżu, bracia Jerzy i Ryszard Kowalczykowie wysadzili aulę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu
 • maj 1976 – grupa intelektualistów powołała Polskie Porozumienie Niepodległościowe
 • 24 czerwca 1976 – premier Jaroszewicz przedstawił plan zmian cen, w wyniku czego wybuchły protesty (głównie w Radomiu i Ursusie)
 • 23 września 1976 – powstał Komitet Obrony Robotników (KOR)
 • 7 maja 1977 – zamordowano Stanisława Pyjasa
 • 21 lutego 1978 – w Katowicach powstał pierwszy Komitet Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych
 • 16 października 1978 – wybór kardynała Karola Wojtyły na biskupa Rzymu. Nowy papież przybrał imię Jan Paweł II
 • 8 kwietnia 1979 – Edward Raczyński został Prezydentem RP
 • 2-10 czerwca 1979 – odbyła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
 • lipiec 1979 – powstał Ruch Młodej Polsk
 • 1 lipca 1980 – władzę przeprowadziły podwyżkę cen na niektóre produkty mięsne, wybuch fali strajków
 • 14 sierpnia 1980 – wybuchły strajki na Wybrzeżu, podczas których strajkujący wysunęli trzy żądania: podwyżkę płac, przywrócenie do pracy Lecha Wałęsy i Anny Walentynowicz oraz upamiętnienia poległych w grudniu 1970
 • 16 sierpnia 1980 – powołano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Lechem Wałęsą na czele
 • 19 sierpnia 1980 – w Szczecinie powstał MKS z Marianem Jurczykiem na czele
 • 30 sierpnia 1980 – podpisano porozumienia sierpniowe
 • 17 września 1980 – początek istnienia „Solidarności”
 • 10 listopada 1980 – Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ „Solidarność”
 • 10 grudnia 1980 – Czesław Miłosz odebrał Nagrodę Nobla
 • 16 grudnia 1980 – w Gdańsku odsłonięto Pomnik Poległych Stoczniowców
 • 19 grudnia 1980 – Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz podali się do dymisji
 • 18 lutego 1981 – zalegalizowano Niezależne Zrzeszenie Studentów
 • 19 marca 1981 – początek kryzysu bydgoskiego
 • 13 maja 1981 – zamach na papieża Jana Pawła II
 • 28 maja 1981 – zmarł Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński
 • 5 czerwca 1981 – KC KPZR w Moskwie wystosowała list do KC PZPR w Warszawie oceniający sytuację w Polsce
 • 18 października 1981 – premier Wojciech Jaruzelski został także I sekretarzem KC PZPR w miejsce Stanisława Kani
 • 4 listopada 1981 – w Warszawie odbyło się spotkanie Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha Wałęsy i kard. Józefa Glempa w sprawie powołania Rady Porozumienia Narodowego
 • 13 grudnia 1981 – władze komunistyczne PRL wprowadziły w Polsce stan wojenny
 • 16 grudnia 1981 – przeprowadzono pacyfikację kopalni Wujek w Katowicach, podczas których zginęło 9 osób
 • 23 grudnia 1981 – Stany Zjednoczone nałożyły sankcję gospodarcze wobec Polski
 • czerwiec 1982 – powstała Solidarność Walcząca
 • 31 sierpnia 1982 – największa fala demonstracji w okresie stanu wojennego
 • 8 października 1982 – zdelegalizowano związki zawodowe
 • 31 grudnia 1982 – zawieszono stanu wojennego
 • 16–23 czerwca 1983 – odbyła się druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
 • 22 lipca 1983 – zniesiono stanu wojennego
 • 5 października 1983 – Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla
 • 19 października 1984 – w Toruniu uprowadzono i zamordowano księdza Jerzego Popiełuszkę
 • 8 kwietnia 1986 – prezydentem RP został Kazimierz Sabbat
 • 11 września 1986 – władze PRL zdecydowały się na zwolnienie większości więźniów politycznych
 • 29 września 1986 – Lech Wałęsa powołał jawną Tymczasową Radę NSZZ „Solidarność”
 • 8–14 czerwca 1987 – odbyła się trzecia podróż Jana Pawła II do Polski
 • 25 października 1987 – powołano Krajową Komisję Wykonawczą „Solidarność”
 • 29 listopada 1987 – odbyło się referendum, w którym wyborcy odrzucili rządowy program reform, frekwencja wyniosła 68%
 • kwiecień–maj 1988 – fala strajków
 • 11–16 lipca 1988 – wizyta Michaiła Gorbaczowa w Polsce
 • 15 sierpnia–1 września 1988 – wybuchła kolejna fala strajków
 • 31 sierpnia 1988 – Lech Wałęsa spotkał się z gen. Czesławem Kiszczakiem – zapowiedziano rozmowy okrągłego stołu
 • 18 grudnia 1988 – Lech Wałęsa powołał Komitet Obywatelski
 • 23 grudnia 1988 – Sejm przyjął ustawę o wolności inicjatywy gospodarczej
 • 6 lutego–5 kwietnia 1989 – odbyły się obrady Okrągłego Stołu
 • 8 maja 1989 – ukazał się pierwszy numer „Gazety Wyborczej”
 • 4 czerwca 1989 – odbyła się pierwsza tura wyborów do tzw. Sejmu kontraktowego, zwycięska dla Obywatelskiego Komitetu Wyborczego skupionego wokół „Solidarności”. Datę tę przyjmuje się najczęściej za koniec władzy komunistycznej w Polsce
 • 18 czerwca 1989 – odbyła się druga tura wyborów do Sejmu kontraktowego
 • 4 lipca 1989 – odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu III RP
 • 19 lipca 1989 – Ryszard Kaczorowski objął urząd Prezydenta RP
 • 19 lipca 1989 – Zgromadzenie Narodowe jednym głosem wybrało generała Jaruzelskiego na urząd Prezydenta PRL
 • 1 sierpnia 1989 – urynkowiono ceny żywności – zniesienie systemu kartkowego
 • 2 sierpnia 1989 – Czesław Kiszczak został premierem, lecz nie zdołał utworzyć rządu
 • 17 sierpnia 1989 – Polska i Watykan wznowiły stosunki dyplomatyczne
 • 24 sierpnia 1989 – Tadeusz Mazowiecki został premierem PRL
 • 27 grudnia 1989 – Sejm i Senat zatwierdziły pakiet reform gospodarczych zwanych planem Balcerowicza
 • 29 grudnia 1989 – nowelizacja konstytucji; usunięto zapisy o roli PZPR i sojuszu z ZSRR oraz zmieniono nazwę państwa na Rzeczpospolitą Polskę
 • 31 grudnia 1989 – zmieniono konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podczas której m.in. zmieniła nazwę państwa na Rzeczpospolita Polska i przywrócono koronę orłu białemu w Godle Polski
 • 31 grudnia 1989 – początek realizacji planem Balcerowicza
 • 29 stycznia 1990 – nastąpiło samorozwiązanie PZPR
 • 8 marca 1990 – uchwalono ustawę o samorządzie terytorialnym i nowej demokratycznej ordynacji wyborczej
 • 12 kwietnia 1990 – zniesiono cenzurę
 • 12 listopada 1990 – Polska i Niemcy podpisały układ o nienaruszalności granic
 • 25 listopada 1990 – odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich
 • 9 grudnia 1990 – wybory prezydenckie wygrał Lech Wałęsa
 • 1–9 czerwca 1991 – odbyła się czwarta wizyta Jana Pawła II w Polsce
 • 17 czerwca 1991 – podpisano polsko-niemiecki traktat „O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”
 • 28 czerwca 1991 – uchwalono proporcjonalną ordynację wyborczą
 • 27 października 1991 – odbyły się pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory parlamentarne, w których Unia Demokratyczna i Sojusz Lewicy Demokratycznej zdołały jako jedyne ugrupowania zdobyć powyżej 10% głosów – frekwencja wyniosła 43,2%, zaś do sejmu dostało się 29 partii
 • 27 października–6 grudnia 1991 – urząd premiera sprawował Jan Bielecki
 • grudzień 1991–czerwiec 1992 – urząd premiera sprawował Jan Olszewski
 • 23 kwietnia 1992 – Sejm uchwalił ustawę o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji
 • 22 maja 1992 – Borys Jelcyn i Lech Wałęsa podpisali układ o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy między Polską i Rosją
 • czerwiec–lipiec 1992 – urząd premiera sprawował Waldemar Pawlak
 • lipiec 1992–październik 1993 – urząd premiera sprawowała Hanna Suchocka
 • 17 października 1992 – uchwalono Małą Konstytucję
 • 17 września 1993 – ostatnie wojska rosyjskie opuściły Polskę
 • 19 września 1993 – odbyły się wybory parlamentarne, w których wprowadzono minimalny próg 5%; wygrał Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
 • wrzesień 1993–marzec 1995 – urząd premiera sprawował Waldemar Pawlak
 • 9 kwietnia 1994 – Polska złożyła wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej
 • 1 stycznia 1995 – przeprowadzono denominację złotówki w stosunku 1:10 000
 • marzec 1995–styczeń 1996 – urząd premiera sprawował Józef Oleksy
 • 19 października 1995 – wybory prezydenckie wygrał Aleksander Kwaśniewski
 • 4 kwietnia 1996 – rozpoczęły się formalne rozmowy w sprawie przystąpienia do NATO
 • 7 marca 1997 – w Brukseli odbyła się konferencja Komitetu Stowarzyszenia Polski z Unią Europejską
 • 22 marca 1997 – Zgromadzenie Narodowe przyjęło projekt konstytucji
 • 2 kwietnia 1997 – Zgromadzenie Narodowe uchwaliło nową konstytucję
 • 25 maja 1997 – odbyło się referendum konstytucyjne
 • 8 czerwca 1997 – Polska, Czechy i Węgry zostały zaproszone do NATO
 • lipiec 1997 – powódź tysiąclecia
 • 17 października 1997 – w życie weszła konstytucja
 • 21 października 1997 – odbyły się wybory parlamentarne, które wygrała Akcja Wyborcza Solidarność, na czele rządu stanął Jerzy Buzek
 • 4 grudnia 1997 – odbyło się spotkanie premiera Jerzego Buzka i kanclerza Kohla na granic polsko-niemieckiej
 • 23 lutego 1998 – ratyfikowano konkordat
 • 17 marca 1998 – Senat USA uchwalił ustawę o przyjęciu Polski, Czech i Węgier do NATO
 • 20 marca 1998 – Sejm RP przyjął ustawę w sprawie członkostwa Polski w UE
 • 1998 – Polska rozpoczęła rozmowy nt. przystąpienia do Unii Europejskiej
 • 1 stycznia 1999 – przeprowadzono reformę administracyjną, reformę służby zdrowia i reformę systemu ubezpieczeń społecznych
 • 26 lutego 1999 – prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał akt ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego
 • 5-17 czerwca 1999 – wizyta Jana Pawła II w Polsce
 • 1999 – Polska przystąpiła do NATO
 • 9 października 2000 – odbyły się wybory prezydenckie, które ponownie wygrał Aleksander Kwaśniewski
 • 2000 – rozpadła się rządząca koalicja
 • 23 września 2001 – wybory parlamentarne wygrał sojusz SLD-UP, na czele rządu stanął Leszek Miller
 • 26 grudnia 2002 – wybuchła afera Rywina
 • 5 lutego 2003 – ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli ostateczny tekst traktat akcesyjnego do 10 nowych państw członkowskich
 • 16 kwietnia 2003 – na konferencji w Atenach podpisano traktat akcesyjny
 • 7–8 maja 2003 – w referendum Polacy opowiedzieli się za przystąpieniem do Unii Europejskiej (77%)
 • 6 czerwca 2003 – Aleksander Kwaśniewski podpisał decyzję o udziale polskiego wojska w misji stabilizacyjnej w Iraku
 • 1 maja 2004 – Polska przystąpiła du Unii Europejskiej
 • maj 2004 – urząd premiera objął Marek Belka
 • 13 czerwca 2004 – odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego
 • 2 kwietnia 2005 – zmarł Jan Paweł II
 • 25 września 2005 – odbyły się wybory parlamentarne, które zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – premierem został Kazimierz Marcinkiewicz
 • 9 października 2005 – I tura wyborów prezydenckich wygrał Donald Tusk (36,33%). Drugie miejsce zdobył Lech Kaczyński (33,10%)
 • 23 października 2005 – II tura wyborów prezydenckich wygrał Lech Kaczyński (54,04%)
 • 28 stycznia 2006 – doszło do katastrofy budowlanej na Śląsku w której zginęło 65 osób a 140 zostało rannych
 • 2 lutego 2006 – przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin podpisali tzw. pakt stabilizacyjny na okres jednego roku (przetrwał tydzień)
 • 24 marca 2006 – metropolita krakowski, arcybiskup Stanisław Dziwisz został mianowany kardynałem przez papieża Benedykta XVI
 • 5 maja 2006 – powstała koalicja PiS-Samoobrona-LPR
 • 25–28 maja 2006 – odbyła się I pielgrzymka do Polski papieża Benedykta XVI
 • 9 czerwca 2006 – powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • 10 lipca – premierem został Jarosław Kaczyński
 • 8 września 2006 – Sejm uchwalił ustawę o zmianie Konstytucji, dopuszczającą ekstradycję obywatela polskiego
 • 22 września 2006 – wicepremier i minister rolnictwa Andrzej Lepper został zdymisjonowany. Samoobrona opuściła koalicję. Rząd Jarosława Kaczyńskiego stracił tym samym stabilne poparcie w parlamencie
 • 26 września 2006 – wybuchła afera taśmowa
 • 12 listopada 2006 – odbyły się wybory samorządowe
 • 21 listopada 2006 – Wybuch metanu w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Zginęło 23 górników
 • lato 2007 – rozpadła się koalicja PiS-Samoobrona-LPR
 • 21 października 2007 – wybory parlamentarne zwyciężyła Platforma Obywatelska (PO) z wynikiem 41,5%
 • 23 stycznia 2008 – w Mirosławcu doszło do katastrofy lotniczej w której zginęło 20 osób
 • 1 kwietnia 2008 – Polska przyjęła traktat lizboński
 • 1–12 grudnia 2008 – w Poznaniu odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu
 • 11 lutego 2009 – zniesiono obowiązkową służbę wojskową
 • 13 kwietnia 2009 – w Kamieniu Pomorskim spłonął hotel socjalny. W wyniku katastrofy zginęły 23 osoby
 • 7 czerwca 2009 – odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego
 • 14 lipca 2009 – Jerzy Buzek został Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego
 • 10 kwietnia 2010 – w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z żoną. Śmierć poniosły także inne osoby, m.in.: ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Łącznie zginęło 96 osób
 • maj–czerwiec 2010 – Polskę nawiedziła powódź, porównywana do wielkiej powodzi z 1997 roku
 • 20 czerwca 2010 – odbyła się I tura wyborów prezydenckich. Żaden z kandydatów nie uzyskał minimum połowy głosów, do II tury przeszli Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński
 • 4 lipca 2010 – II tura wyborów prezydenckich. Bronisław Komorowski został wybrany prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
 • 9 października 2011 – odbyły się wybory parlamentarne. Platforma Obywatelska jako pierwsza w historii utrzymała władzę. PO zdobyło 39,18% głosów
 • 3 marca 2012 – w wyniku czołowego zderzenia dwóch pociągów pasażerskich pod Szczekocinami zginęło 16 osób, a 57 zostało rannych
 • 8 czerwca –1 lipca 2012 – organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 wraz z Ukrainą. Jest to pierwsza tak dużego wymiaru impreza sportowa w historii Polski
 • 26 lipca 2012 – Główny Urząd Statystyczny opublikował szczegółowe wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, które wykazały, że w dniu referencyjnym spisu, czyli 31 marca 2011, ludność faktyczna Polski wynosiła 38 511 824 osób
 • 28 października 2013 – zmarł pierwszy niekomunistyczny premier III RP Tadeusz Mazowiecki
 • 27 kwietnia 2014 – kanonizowano Jana Pawła II i Jana XXIII
 • 25 maja 2014 – przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego
 • 25 maja 2014 – zmarł generał Wojciech Jaruzelski
 • 4 czerwca 2014 – obchodzono 25. rocznicę wyborów do Sejmu Kontraktowego
 • 14 czerwca 2014 – wybuchła afera podsłuchowa
 • 22 września 2014 – po ustąpieniu Donalda Tuska z urzędu premiera, zaprzysiężono Rząd Ewy Kopacz
 • 16 listopada 2014 – odbyły się wybory samorządowe
 • 1 grudnia 2014 – Donald Tusk objął funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej
 • 10 maja 2015 – I turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda z wynikiem 34,76%
 • 24 maja 2015 – II tura wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda z wynikiem 51,55%
 • 6 sierpnia 2015 – zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • 6 września 2015 – odbyło się referendum dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego w razie wątpliwości na korzyść podatnika. Ze względu na niską frekwencję (7,80%) wynik referendum nie był wiążący
 • 25 października 2015 – odbyły się wybory parlamentarne, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość
 • 16 listopada 2015 – zaprzysiężono Radę Ministrów Beaty Szydło i inauguracyjne posiedzenie rządu
 • 16 grudnia 2016 –12 stycznia 2017 – Kryzys sejmowy
 • 11 grudnia 2017 – zaprzysiężono Rząd Mateusza Morawieckiego

Konkurs dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”


ul. Okopowa 55,
01-043 Warszawa

 

Numery kontaktowe
+48 22 33 48 572
+48 22 33 48 504
+48 508 743 620